คำอธิบายหลักสูตร
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 1. เพื่อให้ผู้บริหารที่เข้ารับการอบรม มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการวางแผนและบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้ผู้บริหารที่เข้ารับการอบรมได้พัฒนาองค์ความรู้ และฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือในการวางแผนและบริหารโครงการให้สำเร็จตามกำหนดเวลา
3. เพื่อให้ผู้บริหารที่เข้ารับการอบรม เข้าใจแนวทางและวิธีการจัดการทรัพยากรต่าง ๆ ทั้งด้านบุคลากร อุปกรณ์ งบประมาณโครงการอย่างถูกต้องเหมาะสม
4. เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายระหว่างผู้บริหารงานวิจัย และผู้ที่เกี่ยวข้อง อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินการอย่างบูรณาการงานวิจัยต่อไปในอนาคตกำหนดการอบรมผ่านระบบ E-Learning

       วันที่                             เนื้อหา
27 เมษายน 2564   พิธีเปิดและการบรรยายพิเศษ (นอกระบบ E-Learning)
- อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ เสือตัวที่ 11 แห่ง New S-Curve
- มาตรการส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ
- Research Ecosystem
27 เมษายน 2564   หลักการวางแผนและบริหารโครงการ และการกำหนด TOR อย่างมีประสิทธิภาพ
5 พฤษภาคม 2564   - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ 2560
- กฎกระทรวงเรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา พ.ศ. 2560
11 พฤษภาคม 2564   การวิเคราะห์ความเป็นไปได้และการคัดเลือกโครงการ
18 พฤษภาคม 2564   การวิเคราะห์ความคุ้มทุนและคุ้มค่าของโครงการ
25 พฤษภาคม 2564   การวางแผนโครงการและการจัดทำเอกสารโครงการ
8 มิถุนายน 2564   บทบาทของผู้บริหารโครงการในการบริหารและ การจัดการโครงการให้ประสบผลสำเร็จ
15 มิถุนายน 2564   การควบคุม การประเมินผลโครงการและ การประเมินผลกระทบโครงการ (Project and Impact Evaluation)
22 มิถุนายน 2564   หลักการและเครื่องมือในการควบคุมโครงการ เช่น PERT/CPM, GANTT Chart, Work Breakdown Structure, Feasibility Studies
29 มิถุนายน 2564   กรณีศึกษา: ประสบการณ์จากการบริหารโครงการวิจัย
6 กรกฎาคม 2564   การบริหารความเสี่ยง การประเมินคุณค่าและ การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
13 กรกฎาคม 2564   การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาจากงานวิจัย
20 กรกฎาคม 2564   การวิเคราะห์ Pain Point และ Gain Point – ถาม ตอบ (ผ่านโปรแกรม Zoom)
3 สิงหาคม 2564   เทคโนโลยี Blockchain
10 สิงหาคม 2564   การวิจัยการแพทย์อนาคต
31 สิงหาคม 2564   พิธีปิด

การบริหารงานวิจัยอย่างมืออาชีพ

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการงานวิจัย และสามารถต่อยอดงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ใน เชิงพาณิชย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

7,500 THB

มากกว่า 20 ชั่วโมง
Customized Training
โครงสร้างหลักสูตร
บทเรียนที่ 2 1 ชั่วโมง 22 นาที
หลักการวางแผนและบริหารโครงการ และการกำหนด TOR อย่างมีประสิทธิภาพ 1 ชั่วโมง 22 นาที
บทเรียนที่ 3 2 ชั่วโมง 19 นาที
3.1 - ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 1 ชั่วโมง 38 นาที
3.2 - หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา พ.ศ. 2560 40 นาที
บทเรียนที่ 4 1 ชั่วโมง 27 นาที
การวิเคราะห์ความเป็นไปได้และการคัดเลือกโครงการ 1 ชั่วโมง 27 นาที
บทเรียนที่ 5 47 นาที
การวิเคราะห์ความคุ้มทุนและคุ้มค่าของโครงการ 47 นาที
บทเรียนที่ 6 1 ชั่วโมง 1 นาที
การวางแผนโครงการและการจัดทำเอกสารโครงการ 1 ชั่วโมง 1 นาที
บทเรียนที่ 7 1 ชั่วโมง 23 นาที
บทบาทของผู้บริหารโครงการในการบริหารและการจัดการโครงการให้ประสบผลสำเร็จ 1 ชั่วโมง 23 นาที
บทเรียนที่ 8 1 ชั่วโมง 1 นาที
การควบคุม การประเมินผลโครงการและการประเมินผลกระทบโครงการ (Project and Impact Evaluation) 1 ชั่วโมง 1 นาที
บทเรียนที่ 9 1 ชั่วโมง 24 นาที
หลักการและเครื่องมือในการควบคุมโครงการ เช่น PERT/CPM, GANTT Chart, Work Breakdown Structure, Feasibility Studies 1 ชั่วโมง 24 นาที
บทเรียนที่ 10 1 ชั่วโมง 28 นาที
กรณีศึกษา: ประสบการณ์จากการบริหารโครงการวิจัย 1 ชั่วโมง 28 นาที
บทเรียนที่ 11 35 นาที
การบริหารความเสี่ยง การประเมินคุณค่าและการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 35 นาที
บทเรียนที่ 12 1 ชั่วโมง 17 นาที
การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาจากงานวิจัย 1 ชั่วโมง 17 นาที
บทเรียนที่ 13 1 ชั่วโมง 10 นาที
การวิเคราะห์ Pain Point และ Gain Point – ถาม ตอบ 1 ชั่วโมง 10 นาที
บทเรียนที่ 14 38 นาที
เทคโนโลยี Blockchain 38 นาที
บทเรียนที่ 15 42 นาที
การวิจัยการแพทย์อนาคต 42 นาที

การบริหารงานวิจัยอย่างมืออาชีพ

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการงานวิจัย และสามารถต่อยอดงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ใน เชิงพาณิชย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

7,500 THB

มากกว่า 20 ชั่วโมง
Customized Training